Avís Legal

El lloc web www.mirasol-centre.com (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de l’empresa SUBCOMUNITAT ZONA CIAL MIRA-SOL CENTRE (d’ara endavant “MIRA-SOL CENTRE”) amb domicili social a PLAÇA AUSIAS MARCH, 1, PLANTA 2, OFICINA 7a, 08195 – Sant Cugat DEL VALLÈS (MIRASOL), BARCELONA, amb CIF núm H-65.166.985. MIRA-SOL CENTRE li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, les “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix , de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que MIRA-SOL CENTRE podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats. Amb l’ànim que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, MIRA-SOL CENTRE informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb MIRA-SOL CENTRE a través del tel. 93 589 17 32, oa l’adreça de correu electrònic: info@mira-solcentre.cat. 1. Objecte MIRA-SOL CENTRE subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com a la Política sobre Tractament de Dades Personals (en endavant, la “Política de Privacitat”). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant MIRA-SOL CENTRE el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si no estigués d’acord amb qualsevol dels extrems aquí disposats, s’ha abstenir respecte a l’ús del mateix. Així mateix, l’Usuari queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades. 2. Serveis A través del lloc web, MIRA-SOL CENTRE ofereix a l’Usuari la possibilitat de: • Conèixer la localització del centre, els mercats i locals comercials situats a les seves instal·lacions, els horaris comercials, així com l’àmplia gamma de serveis prestats als clients. • Estar al corrent de les últimes ofertes, promocions, descomptes, esdeveniments i activitats organitzats per MIRA-SOL CENTRE i pels comerços ubicats a les seves instal·lacions. • Subscriure al Newsletter corporatiu per rebre ofertes, promocions o informació d’interès relacionada amb els serveis prestats per MIRA-SOL CENTRE i pels comerços ubicats a les seves instal·lacions. • Sol·licitar informació relativa al Lloguer o Compra d’oficines o locals comercials a les instal·lacions de MIRA-SOL CENTRE. • Contactar amb MIRA-SOL CENTRE per a la resolució de consultes o per a sol·licitar informació relacionada amb els serveis prestats. (en endavant els “Serveis”). 3. Privacitat i Tractament de Dades Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. MIRA-SOL CENTRE donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat, i en tot cas sota estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El lloc web pot contenir enllaços als llocs web titularitat de les empreses i comerços ubicats a les instal·lacions de MIRA-SOL CENTRE, o relacionats d’alguna manera amb l’activitat i els serveis prestats. Quan l’usuari decideixi lliurement contactar aquests llocs web enllaçat a través d’aquest Lloc Web, ho farà pel seu propi compte i risc, no assumint MIRA-SOL CENTRE responsabilitats derivades de la relació sorgida entre l’Usuari el titular del lloc web enllaçat. En cas que l’Usuari consideri que MIRA-SOL CENTRE realitza un mal ús de les seves dades personals, podrà exercitar els drets que li atorga la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) enviant una comunicació per escrit al domicili de MIRA-SOL CENTRE indicat anteriorment. 4. Propietat Industrial i Intel·lectual L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de MIRA-SOL CENTRE i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts, mantenint indemne a MIRA-SOL CENTRE de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions . En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per MIRA-SOL CENTRE o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. MIRA-SOL CENTRE és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas MIRA-SOL CENTRE l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial . 5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc Web L’Usuari es compromet a: a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic. b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web. c) Facilitar de forma voluntària informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades, de manera que responguin, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MIRA-SOL CENTRE oa tercers proveïdors, per la informació que faciliti. L’Usuari haurà així mateix abstenir de: a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés. c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers. d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de MIRA-SOL CENTRE, dels seus proveïdors o de tercers. e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de MIRA-SOL CENTRE, tercers proveïdors i altres usuaris. f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de MIRA-SOL CENTRE o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts. h) Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en els llocs web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts. i) En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: i. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent. ii. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. iii. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. iv. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic . v. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. vaig veure. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic. vii. Es troba protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a MIRA-SOL CENTRE oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar. viii. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones. ix. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat inconsentida. x. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web. Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. L’usuari serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a MIRA-SOL CENTRE qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre l’usuari no efectuï la notificació anterior, MIRA-SOL CENTRE quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per MIRA-SOL CENTRE. 6. Responsabilitats MIRA-SOL CENTRE no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines enllaçades a aquest lloc web, i que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora de el seu control. MIRA-SOL CENTRE no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes a través d’aquests llocs enllaçats. MIRA-SOL CENTRE podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. MIRA-SOL CENTRE no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de: i. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de MIRA-SOL CENTRE. ii. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres. iii. abús indegut o inadequat del lloc web. iv. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de MIRA-SOL CENTRE es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web. MIRA-SOL CENTRE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, MIRA-SOL CENTRE queda exonerat de qualsevol responsabilitat per continguts i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència d’un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat per MIRA-SOL CENTRE dels danys o perjudicis causats. L’usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà a MIRA-SOL CENTRE indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, l’Usuari s’obliga a indemnitzar MIRA-SOL CENTRE enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web. 7. Hipervincles L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc web de MIRA-SOL CENTRE, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de MIRA-SOL CENTRE. Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que MIRA-SOL CENTRE recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb MIRA-SOL CENTRE ni afirmar que MIRA-SOL CENTRE ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de MIRA-SOL CENTRE; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (v) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. MIRA-SOL CENTRE podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. MIRA-SOL CENTRE no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. 8. Durada i terminació Els serveis prestats a través del Lloc Web tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, MIRA-SOL CENTRE podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis prestats en qualsevol moment, anunciant sempre que sigui possible la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat. 9. Força major MIRA-SOL CENTRE no serà responsable en cas d’existir impossibilitat de prestar els serveis, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït. 10. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals del domicili de MIRA-SOL CENTRE. En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, MIRA-SOL CENTRE procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

Deixa un comentari