Política de Privacitat

El lloc web www.mirasol-centre.com (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de l’empresa SUBCOMUNITAT ZONA CIAL MIRA-SOL CENTRE (d’ara endavant “MIRA-SOL CENTRE”) amb domicili social a PLAÇA AUSIAS MARCH, 1, PLANTA 2, OFICINA 7a, 08195 – Sant Cugat DEL VALLÈS (MIRASOL), BARCELONA, amb CIF núm H-65.166.985. MIRA-SOL CENTRE garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que l’Usuari proporcioni en el Lloc Web i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que: a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a MIRA-SOL CENTRE a través del nostre lloc web quedaran incorporades al fitxer “USUARIS DE LA WEB”, creat i mantingut sota la responsabilitat de MIRA-SOL CENTRE, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. b) Les dades són recollides amb les següents finalitats: b.1) Resoldre consultes, solucionar incidències o facilitar als interessats informació relacionada amb els serveis prestats per MIRA-SOL CENTRE i pels comerços ubicats a les seves instal·lacions. b.2) Enviar als Usuaris interessats un newsletter informatiu amb notícies, activitats, esdeveniments, ofertes, promocions i en general informació comercial sobre els serveis prestats per MIRA-SOL CENTRE i pels comerços ubicats a les seves instal·lacions. b.3) Facilitar als interessats, informació relacionada amb el lloguer o compra d’oficines o locals comercials a les instal·lacions de MIRA-SOL CENTRE. c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre. d) MIRA-SOL CENTRE es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés d’acord les mesures tècniques i organitzatives exigides legalment d’acord amb el tipus de dades tractades. e) MIRA-SOL CENTRE no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document. f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privacitat. g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, Cancel·lació, Oposició o Revocació del consentiment atorgat sobre el tractament de les seves dades personals, enviant a MIRA-SOL CENTRE carta degudament signada a la nostra adreça postal, abans indicada , on constin clarament les seves dades de contacte, a la qual ha d’adjuntar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat. h) L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes anteriorment indicats.

Leave a Reply