REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

  REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES


  De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que pugui facilitar-nos seran o estan incorporats al sistema de tractament titularitat de SUBCOMUNITAT PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE amb C.I.F. H65166985 i domicili social situat en Pza. Ausias March, 1-9. Planta baixa, 08195 Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació de serveis que mantenim amb vostè. És possible que, per a la gestió ordinària del servei les seves dades siguin comunicades a administracions públiques que ho requereixin legalment.

  En compliment amb la normativa vigent SUBCOMUNITAT PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

  SUBCOMUNITAT PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE, informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  • D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@mira-solcentre.cat.


  Així mateix,


  En / Na. amb DNI en el seu propi nom o com a representant legal de amb CIF i amb data

  Estic d'acord amb la recepció de comunicacions comercials per part de SUBCOMUNITAT PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE:
  ACCEPTONO ACCEPTO

  A captació d'imatges de la meva persona amb la finalitat especifica d'edició de pàgina web, xarxes socials o mitjans de comunicació responsabilitat de SUBCOMUNITAT PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE:
  ACCEPTONO ACCEPTO

  L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: info@mira-solcentre.cat.